КФН потвърди проспект за допускане до търговия емисия корпоративни облигации издадени от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

КФН потвърди проспект за допускане до търговия емисия корпоративни облигации издадени от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

С Решение №283-Е от 22.03.2018г. КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 10 млн. евро, с ISIN BG2100018170, издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД.

Стартирана е процедура и е подадено заявление за регистрация на емисията за търговия на БФБ-София АД.

Проспектът може да намерите в следващите линкове:
1-Резюме
2-Регистрационен документ
3-Документ за ценните книжа