Облигациите издадени от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД бяха допуснати до търговия на БФБ-София АД

Облигациите издадени от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД бяха допуснати до търговия на БФБ-София АД

Данните за емисията са както следва:
– Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София;
– ISIN код на емисията: BG2100018170;
– Размер на емисията: 10 000 000 евро;
– Брой облигации: 10 000;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
– Присвоен борсов код: 0Z4A (първият знак да се чете като цифра)
Проспектът може да намерите в следващите линкове:
1-Резюме
2-Регистрационен документ
3-Документ за ценните книжа