Съобщение за сключен облигационен заем

Съобщение за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, с ЕИК 121779787 обявява, че на 06.10.2017 г., дружеството е сключило облигационен заем при следните условия:

Емитент: „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД
ISIN код: BG2100018170
Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми
Размер на облигационния заем: 10 000 000 /десет милиона/ евро
Брой на облигациите: 10 000 (десет хиляди)
Номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро
Емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро
Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 /осем/ години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период
Дата, от която тече срока до падежа: 06.10.2017 г.
Лихва: 6.00 % (шест процента) на годишна база;
Период на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно
Погашение на главницата: на десет равни вноски по 1 000 000 /един милион/ евро
Дати на падежите на:
ь главнични плащания: 06.04.2021 г.; 06.10.2021 г.; 06.04.2022 г., 06.10.2022 г.; 06.04.2023 г.; 06.10.2023 г.; 06.04.2024 г.; 06.10.2024 г.; 06.04.2025 г.; 06.10.2025 г.
ь лихвени плащания: 06.04.2018 г.; 06.10.2018 г.; 06.04.2019 г.; 06.10.2019 г.; 06.04.2020 г.; 06.10.2020 г.; 06.04.2021 г.; 06.10.2021 г.; 06.04.2022 г., 06.10.2022 г.; 06.04.2023 г.; 06.10.2023 г.; 06.04.2024 г.; 06.10.2024 г.; 06.04.2025 г.; 06.10.2025 г.

В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем: издадените облигации са безналични и съгласно изискванията на чл.127, ал.1 и ал.2, чл. 136, ал.5 от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба №8 от 12.11.2003 г. за Централния Депозитар, плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор между емитента и „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, членове на „Централен Депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации на 02.11.2017 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, при следния дневен ред:

1. Избор на Довереник на облигационерите. Проект за решение: ОС на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.
2. Разни.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9:30 ч. на 02.11.2017 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите – юридически лица. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание на облигационерите ще се проведе на 20.11.2017 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.