Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 15.09.2017г. в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК, а именно:
В резултат на извършени сделки с акции от капитала на „Зенит Агрохолдинг” АД акционерите: Владимир Иванов Москов, притежаващ 8 % от капитала, Любен Владимиров Витанов, притежаващ 8,05% от капитала и Петър Симеонов Александров, притежаващ 8 % от капитала са прекратили дяловото си участие в Дружеството, като са продали всички притежавани от тах акции.
В резултат на продажба на акции, акционерното участие на Светослав Тодоров Батуров в капитала на “Зенит Агрохолдинг” АД е паднало под 5% в резултат на извършени две сделки на пода на БФБ АД София.