Уведомление за плащане на лихва и главница по емисия облигации

Уведомление за плащане на лихва и главница по емисия облигации

У В Е Д О М Л Е  Н И Е

 по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви и главница по емисия облигации

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено единдесето лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 172 775,34  EUR чрез левовата равностойност от 337 919,19 лв. и пето плащане на главница в размер 1 000 000 EUR чрез левовата равностойност от 1 955 830,00 лева.

Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2023г., с банков превод от 12.10.2023г.