Уведомление за плащане на лихва и главница по емисия облигации

Уведомление за плащане на лихва и главница по емисия облигации

У В Е Д О М Л Е  Н И Е

 по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви и главница по емисия облигации

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено девето лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 138 579.29 EUR чрез левовата равностойност от 271 037.53 лв. и трето плащане на главница в размер 1 000 000 EUR чрез левовата равностойност от 1 955 830,00 лева

Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2022г., с банков превод от 13.12.2022г.