Уведомление за представяне на финансовите отчети в рамките на удължените срокове

Уведомление за представяне на финансовите отчети в рамките на удължените срокове

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787,

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с извънредната ситуация по повод Коронавирус/COVID-19, оказваща влияние върху всички частноправни субекти, „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД предвижда да представи финансовите си отчети след първоначално предвидените в ЗППЦК и в рамките на удължените срокове съгласно §45, т.1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн.ДВ, бр.28/24.03.2020г., както следва:
– Годишния финансов отчет – индивидуален и консолидиран, съгласно чл.100н, ал.1 и 2 от ЗППЦК – в срок до 31 юли 2020г.;
– Публичното уведомление за финансовото състояние, съгласно чл.100о1, ал.1 и 2, респ. информацията по чл.100е, ал.1 и 2 от ЗППЦК – в срок до 30 септември 2020г.
– Шестмесечния финансов отчет, съгласно чл.100о, ал.1 и 2, респ. информацията по чл.100е, ал.1 и 2от ЗППЦК – в срок до 30 септември 2020г.
– Редовното общо събрание на акционерите ще се проведе в срок до 30 септември 2020г.
Причините за по-късното публикуване са свързани с епидемиологичната обстановка и предприетите в тази връзка ограничителни мерки, които затрудняват всички нормални дейности в страната.