Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото уведомяваме, че считано от 30 юни 2020г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД бяха вписани следните промени в обстоятелствата:

  • Промяна в състава на Съвета на директорите – освободени са Бистра Илкова и Величка Сахакян, като на тяхно място са избрани Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев;
  • “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД ще се представлява от Здравко Атанасов Стоев – изпълнителен директор.

Промените са извършени в резултат на решения на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2020г.