Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото уведомяваме, че считано от 02 юни 2021г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД бяха вписани следните промени в обстоятелствата:

  • Промяна в състава на Съвета на директорите – освободени са Мая Влъчкова и Николай Механджийски, като на тяхно място са избрани Ивелина Кирова и Марин Стоев;
  • “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД ще се представлява от Марин Стоев – изпълнителен директор.