Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уведомление за промяна в обстоятелствата

Уважаеми Дами и Господа,уведомяваме Ви, че на 26 септември 2017г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на Дружеството бяха вписани следните промени в обстоятелства:

  1. Промяна в наименованието на Дружеството, като “ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ” АД е с ново наименование   “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД;
  2. Промяна в седалището и адреса на управление от гр. София, р-н Средец, ул. “6-ти септември” № 17 на гр. София 1303, р-н Възраждане, Бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1;
  3. Дружеството има нов съвет на директорите в състав: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Румен Валери Панайотов.

“Зенит Инвестмънт Холдинг” АД ще се представлява от Председателя на СД Бистра Илкова и Изпълнителния директор Величка Сахакян – заедно и поотделно.

Акционерите на дружеството могат да получават дивиденти и друга информация на досегашния адрес, а именно: гр. София, р-н Слатина, ул. “Постоянство” № 67 Б, тел +3592-965-45-36, факс 02-965-45-22, електронна поща office@zenith-bg.com лице за контакти Анастасия Русева – Директор за връзки с инвеститорите.

Може да изпращате съобщения в електронен вид и на електронна поща: zenithinvestment2017@gmail.com .