Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД,

ЕИК 121779787

 

 На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  • На 22.03.2019г. е получено уведомление от ДФ „Прайм Асетс” за достигнато дялово участие в капитала на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в размер на 8,25 %, представляващи 20 492 бр.акции, с дата на сключване на сделките 21.03.2019г.
  • На 22.03.2019г. е получено уведомление от УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт”, чрез контролираните от него ДФ „Прайм Асетс” и ДФ „Куест Вижън” за достигнато дялово участие в капитала на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в размер на 10,67 %, представляващи 26 492 бр.акции, с дата на сключване на сделките 21.03.2019г.