Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На 04.09.2019г. е получено уведомление от Бистра Николова Илкова за намаляване на дяловото й участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 9,53% на 0,00 %, с дата на сключване на сделката 03.09.2019г.
  2. На 04.09.2019г. е получено уведомление от Величка Маринова Сахакян за намаляване на дяловото й участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 9,53% на 0,00 %, с дата на сключване на сделката 03.09.2019г.
  3. На 04.09.2019г. е получено уведомление от Румен Валери Панайотов за намаляване на дяловото му участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 9,53% на 0,00 %, с дата на сключване на сделката 03.09.2019г.