Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

  

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

  1. На 27.12.2019г. е получено уведомление от УД “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД за промяна на дяловото участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД , чрез контролираните от него ДФ “Прайм Асетс” и ДФ “Куест Вижън”, от 10,67% непряко притежавани права на глас на 9,18%, с дата на сключване на сделката 23.12.2019г.
  2. На 30.12.2019г. е получено уведомление от ДФ Прайм Асетс за промяна на дяловото участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 8,25% пряко притежавани права на глас на 4,95%, с дата на сключване на сделката 23.12.2019г.