Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД,
ЕИК 121779787

На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД оповестява информация за получени уведомления в Дружеството, както следва:

1. На 09.01.2019г. са постъпили два броя уведомления за промяна на дяловото участие на „Армеец Лизинг” ЕООД, а именно:
· Уведомление за увеличаване на дяловото му участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 2,63 % на 5,26% от 03.01.2019г.
· Уведомление за намаляване на дяловото му участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 5,26 % на 4,48 % от 07.01.2019г.

2. На 10.01.2019г. е получено уведомление от “Гама Финанс” ЕООД за намаляване на дяловото му участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 5,38 % на 1,35 % от 07.01.2019г.