Уведомление на основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Уведомление на основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

На основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД разкрива информация за получени две уведомления по чл. 19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от лица с ръководни функции за сключени от тях сделки с акции на Дружеството, както следва:

1. На 04.09.2019г. е получено уведомление от Бистра Николова Илкова в качеството й на Председател на СД за продажба на 23 664 бр. акции на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД при цена 3.32лв. за акция, с дата на сключване на сделката 03.09.2019г.
2. На 04.09.2019г. е получено уведомление от Величка Маринова Сахакян в качеството й на член на СД и Изпълнителен директор за продажба на 23 662 бр. акции на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД при цена 3.32лв. за акция, с дата на сключване на сделката 03.09.2019г.