Уведомление относно взето решение за издаване на емисия облигации

Уведомление относно взето решение за издаване на емисия облигации

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, уведомяваме Ви, че на свое заседание на 28.09.2017 г. Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД взе решение за издаване на обезпечена облигационна емисия със следните параметри:
– главница в размер на 10 000 000 /десет милиона/ евро;
– срок – 8 години (96 месеца);
– лихва – 6,00 %;
– периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
– амортизация на главницата – през първите 3 /три/ години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата година се извършват погашения на главницата на 10 равни вноски по 1 000 000 /един милион/ евро, дължими на датата на всяко 6-месечно лихвено плащане;
– цел на облигационния заем – Придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове от публични и непублични компании в България и чужбина, лихвоносни дългови ценни книжа, дялове в колективни инвестиционни схеми, покупка на вземания, управление и развитие на направените инвестиции, с цел повишаване на тяхната стойност. С оглед редуциране на риска, при инвестиране на набраните средства ще се цели формиране на диверсифициран инвестиционен портфейл.