Уведомление относно плащане на лихви и главница по емисия облигации

Уведомление относно плащане на лихви и главница по емисия облигации

У В Е Д О М Л Е  Н И Е

 по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви и главница по емисия облигации

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

Уважаеми Дами и Господа,

 

С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено осмо лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 157 390,03 EUR чрез левовата равностойност от 307 828,14 лв. и второ плащане на главница в размер 1 000 000 EUR чрез левовата равностойност от 1 955 830,00 лева

 

Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.10.2021г., с банков превод от 22.12.2021г.