Уведомление по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК относно плащане на лихви по емисия облигации

Уведомление по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК относно плащане на лихви по емисия облигации

У В Е Д О М Л Е  Н И Е
по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви по емисия облигации

от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено пето лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 300 000,00 EUR чрез левовата равностойност от 586 749,00 лв.

Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 03.04.2020г., с банков превод от 27.04.2020г.