Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 15.09.2017г. в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
1. Уведомление от Светослав Тодоров Батуров, Изпълнителен директор на “Зенит Агрохолдинг” АД, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на Дружеството, при единична цена от 5.22 лв.
2. Уведомление от Владимир Иванов Москов, член на СД на дружеството, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на “Зенит Агрохолдинг” АД, при единична цена от 5.22 лв.