Уведомление

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, придоби 299 400 броя, обикновенни, безналични, поименни акции, всяка една с номинал от 1 лев, представляващи 99,80% от капитала на Инвестиционен посредник ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1407, район Лозенец, бул. Черни връх №51Б

ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД е инвестиционен посредник, притежаващ лиценз номер РГ-03-0156/09.03.2009г. , издаден от Комисия за финансов надзор.

Основна цел на инвестиционния посредник е предоставяне на висококачествени усуги, съобразени с индивидуалните предпочитания на всеки клиент.

УВЕДОМЛЕНИЕ