Уведомление за издадена облигационна емислия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД от 19.04.2024 г., бяха емитирани емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД със следните параметри на облигационния заем: ISIN код на емисията: BG2100018246; Размер на облигационната емисия:

Read More...