За нас

За нас

“Зенит Инвестмънт Холдинг” АД е регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 13987 /28.11.1996 г.

Дружеството е променило наименованието си съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 18.09.2017 г. от ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ.

Предметът на дейност, съгласно чл. 5 от Устава на Дружеството, е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

На 11.10. 2017г. „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД придоби 100% от капитала на УД „Златен Лев Капитал” АД, което е управляващо дружество по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД се управлява от Съвет на Директорите с тричленен състав както следва:

  • Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор
  • Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД
  • Ивелина Красимирова Кирова – член на СД

 

ДОКУМЕТИ