За инвеститори

За инвеститори

Общи събрания - 2020 г.

Oбщо събрание 05.10.2020г.

Протокол от Общо събрание на акционерите на 19.10.2020г.

Протокол от Общо събрание на акционерите на 05.10.2020г.

Покана за Общо събрание на акционерите на 05.10.2020г.

Материали за ОСА на 05.10.2020г.

Образец на Пълномощно

Oбщо събрание 08.09.2020г.

Протокол от Общо събрание на акционерите от 23.09.2020г.

Протокол от Общо събрание на акционерите от 08.09.2020г.

Покана за Общо събрание на акционерите на 08.09.2020г.

Материали за ОСА на 08.09.2020г.

Образец на Пълномощно

Извънредно общо събрание 08.06.2020г.

Протокол от  Общо събрание на акционерите на 23.06.2020г.

Протокол от  Общо събрание на акционерите на 08.06.2020г.

Покана за Общо събрание на акционерите на 08.06.2020г.

Материали за ОСА на 08.06.2020г.

Образец на Пълномощно

Извънредно общо събрание 22.01.2020г. / 06.02.2020г.

Протокол от общо събрание на акционерите на 06.02.2020г.

Протокол от общо събрание на акционерите на 22.01.2020г.

Покана за Общо събрание на акционерите на 22.01.2020г.

Материали за ОСА на 22.01.2020г.

Образец на Пълномощно

Общи събрания - 2018 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите на 16.07.2018г.

Протокол от Общо събрание на акционерите на 28.06.2018г.

Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2018г. с добавена точка 11 в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ

Писмени материали за ОСА на 28.06.2018г.

Писмени материали за ОСА на 28.06.2018г.с допълнение по чл.223 от ТЗ
______________________________________

Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2018г.

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Писмени материали

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Протокол СД 10.05.2018г.

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Предложение за одитен комитет

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Правила одитен комитет

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Декларации одитен комитет

Материали за ОСА на 28.06.2018г. – Доклад на одитния комитет
______________________________________

Протокол от Общо събрание на акционерите проведено на 25.04.2018г.

Покана за извънредно Общо събрание акционерите на 10 април 2018 г.

Материали за ИОСА на 10 април 2018 г. с образец на пълномощно

Материали за ИОСА на 10 април 2018 г.

Финансови отчети за 2024 г.

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2024г.

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Допълнителна информация

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация

————————————————————————————————————

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2024г.

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансови отчети за 2023 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2023г. (на консолидирана база)

Годишен финансов отчет

Форма на КФН

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2023г. (на индивидуална база)

Годишен финансов отчет

Форма на КФН

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Допълнителна информация

Декларация 

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация 

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Допълнителна информация

Декларация 

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация 

 

Шестмесечен отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2023г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към финансов отчет 

Форма на КФН

Форма на КФН подпис

Междинен доклад за дейността 

Декларация по чл. 100о ЗППЦК

Допълнителна информация

 

Шестмесечен отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2023г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към финансов отчет 

Форма на КФН

Форма на КФН подпис

Междинен доклад за дейността 

Декларация по чл. 100о ЗППЦК

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Допълнителна информация

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2023г.

Финансов отчет

Форма на КФН

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Декларация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансови отчети за 2022 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2022г. на консолидирана основа

Гофишен финансов отчет към 31.12.2022г.на консолидирана основа

Форми на КФН

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2022г.

Гофишен финансов отчет към 31.12.2022г.

Форми на КФН

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2022г.

Финансов отчет

Допълнителна информация

Приложение 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние и информация по Приложение 4

Форма на КФН

Декларация

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2022г.

Финансов отчет

Допълнителна информация

Приложение 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние и информация по Приложение 4

Форма на КФН

Декларация

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2022г.

Финансов отчет

Допълнителна информация

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние и информация по Приложение 4

Форма на КФН

Декларация

 

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2022г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

 

Шестмесечен отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2022г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към финансов отчет 

Форма на КФН

Форма на КФН подпис

Декларация по чл. 100о ЗППЦК

Пояснителни бележки

Шестмесечен отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2022г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към финансов отчет 

Форма на КФН

Форма на КФН подпис

Вътрешна информация по Регл.596/2014 

Декларация по чл. 100о ЗППЦК

Пояснителни бележки

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2022г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

 

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2022г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансови отчети за 2021 г.

Годишен Консолидиран Финансов отчет към 31.12.2021г.

Годишен Консолидиран финансов отчет към 31.12.2021

Форми на КФН

 

Годишен Финансов отчет към 31.12.2021г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2021

Форми на КФН

 

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2021г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2021г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 4

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2021г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2021г.

Финансов отчет

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

Информация по 100о

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2021г.

Финансов отчет

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

Декларация по чл.100о ЗППЦК

Вътрешна информация по Рег.596/2014

Форми на КФН

Форми КФН подпис

Допълнителна информация

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2021г.

Финансов отчет

Пояснителни бележки

Междинен доклад за дейността

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

Декларация по чл.100о ЗППЦК

Вътрешна информация по Рег.596/2014

Форми на КФН

Форми КФН подпис

Допълнителна информация

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2021г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2021г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

 

 

 

Финансови отчети за 2020 г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2020г. (на консолидирана основа). 

Годишен финансов отчет за 2020г.(консолидирана основа)
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (отговорни лица)

Форма на КФН
Пояснителни бележки

Доклад на независимия одитор (консолидирана основа)
Доклад за дейността (консолидирана основа)

_____________________________

Годишен финансов отчет за 2020г. (на индивидуална основа)

Годишен финансов отчет за 2020г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК (одитор)
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (отговорни лица)
Форма на КФН
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2020г.

Финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

Декларация по чл.100о ЗППЦК

Вътрешна информация по Рег.596/2014

Форми на КФН

Допълнителна информация

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2020г.

Финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

Декларация по чл.100о ЗППЦК

Вътрешна информация по Рег.596/2014

Форми на КФН

Допълнителна информация

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2020г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

 

 

 

 

Финансови отчети за 2019 г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2019г. (на консолидирана основа)
Финансов отчет
Пояснителни бележки
Доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (отговорни лица)
Форма на КФН

___________
Годишен финансов отчет за 2019г. (на индивидуална основа)
Финансов отчет
Счетоводна политика
Доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК (одитор)
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (отговорни лица)
Информация по приложение 11 на Наредба 2
Форма на КФН
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

_____________________________
Шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2019г.
Финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН
Декларация по чл.100о ЗППЦК
Вътрешна информация по Рег.596/2014
Форми на КФН
Допълнителна информация

_____________________________
Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2019г.
Финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН
Декларация по чл.100о ЗППЦК
Вътрешна информация по Рег.596/2014
Форми на КФН
Допълнителна информация

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

_____________________________
Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2019г.
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние
Форма на КФН

Финансови отчети за 2018 г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2018г. (на консолидирана основа)

Фонансов отчет

Пояснителни бележки

Доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Декларации

Форма на КФН

___________

Годишен финансов отчет за 2018г. (на индивидуална основа)

Фонансов отчет

Доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Декларации

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2018

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2018

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 30.09.2018г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2018г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2018г.

Междинен доклад за дейността

Финансов отчет

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

_____________________________

Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2018г.

Междинен доклад за дейността

Финансов отчет

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Информация по приложение № 9, Наредба 2 КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.03.2018г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.03.2018г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

Финансови отчети за 2017 г.

Годишен финансов отчет за 2017 г.(на консолидирана основа)

Доклад за дейността

Финансов отчет

Доклад на независимия одитор

Форма на КФН

_____________________________

Годишен финансов отчет за 2017 г.(на индивидуална основа)

Доклад за дейността

Финансов отчет

Доклад на независимия одитор

Декларации

Приложение 11, Наредба 2 КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) към 31.12.2017г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 31.12.2017г.

Информация по приложение № 9

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние

Форма на КФН

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 30.09.2017 г.

 Междинен финансов отчет

 Междинен доклад за дейността

 Допълнителна информация

 Вътрешна информация

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 30.06.2017 г.

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Информация съгласно приложение 9

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 31.03.2017 г.

Междинен финансов отчет

Информация съгласно Приложение 9

Пояснителни бележки по смисъла на чл.33а

Финансови отчети за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Доклад за дейността

Финансов отчет

Доклад на независимия одитор

Програма за корпоративно управление

Пояснителни бележки

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 31.12.2016 г.

Междинен доклад за дейността

Междинен финансов отчет

Допълнителна информация

Вътрешна информация

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 30.09.2016 г.

Междинен доклад за дейността

Междинен финансов отчет

Допълнителна информация

Вътрешна информация

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 30.06.2016 г.

Междинен доклад за дейността

Междинен финансов отчет

Допълнителна информация

Вътрешна информация

_____________________________

Финансови отчети и вътрешна информация към 31.03.2016 г.

Междинен доклад за дейността

Междинен финансов отчет

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Финансови отчети за 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Доклад за дейността

Финансов отчет

Финансови отчети за 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Доклад за дейността

Финансов отчет

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2024г.

Отчет за 1-во трим. на 2024 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

 

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2023г.

Отчет за 4-то трим. на 2023 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-то трим. на 2023 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-ро трим. на 2023 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 1-во трим. на 2023 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

 

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2022г.

Отчет за 4-то трим. на 2022 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-то трим. на 2022 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-ро трим. на 2022 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 1-во трим. на 2022 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2021г.

Отчет за 4-то трим. на 2021 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-ро трим. на 2021 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-ро трим. на 2021 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

 

Отчет за 1-во трим. на 2021 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2020г.

Отчет за 4-то трим. на 2020 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-то трим. на 2020 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-во трим. на 2020 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 1-во трим. на 2020 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

 

 

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2019г.

Отчет за 2019г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа на база одитиран годишен отчет за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 4-то трим. на 2019 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-то трим. на 2019 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-ро трим. на 2019 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 1-во трим. на 2019 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК - 2018г.

Отчет за 2018 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа на база одитиран годишен отчет за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 4-то трим. на 2018 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 3-то трим. на 2018 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 2-ро трим. на 2018 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________

Отчет за 1-во трим. на 2018 г. по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК на консолидирана основа за спазване на задълженията по облигационната емисия издадена от “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

Отчет по 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК

_____________________________