Уведомление за издадена облигационна емислия

Уведомление за издадена облигационна емислия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД от 19.04.2024 г., бяха емитирани емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД със следните параметри на облигационния заем:

ISIN код на емисията: BG2100018246;

Размер на облигационната емисия: 11 000 000 (единадесет милиона) евро;

Брой на облигациите: 11 000 (единадесет хиляди) броя;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осе) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с две години гратисен период;

Дата, от която тече срока до падежа:  25.04.2024 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.0% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.50% и не повече от 5.50% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Цел на облигационния заем: Набраните от емисията средства ще бъдат използвани от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД за придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове от публични и непублични компании в България и чужбина, лихвоносни дългови ценни книжа, дялове в колективни инвестиционни схеми, покупка на вземания, управление и развитие на направените инвестиции, с цел повишаване на тяхната стойност, инвестиции в предприятия от икономическата група на емитента, погасяване на задължения, включително за покриване на разходи по емитиране на облигационния заем. С оглед редуциране на риска, при инвестиране на набраните средства ще се цели формиране на диверсифициран инвестиционен портфейл.