Уведомление за изплащане на дивидент

Уведомление за изплащане на дивидент

На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Агрохолдинг” АД, проведено на 16.05.2017г.г. бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2016г. Брутният дивидент е 0.36 лв. BG лева за една акция. Право на дивидент имат всички акционери, притежаващи акции към 30.05.2017г.
След проведено заседание на СД на 16.05.2017г. бе прието решение изплащането на гласувания от общото събрание на акционерите дивидент да се извърши при следните условия:
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне на 03 юли 2017г.,
• За лица чийто акции акции са на подсметка при инвестиционен посредник – изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД.
• За лица чийто акции са по лична подсметка – изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 10 до 16 часа. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и документ от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка. Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Зенит Агрохолдинг” АД, София, п.к.1111, кв. Гео милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А.
За повече информация   >>>