Уведомление за промяна в Съвета на директорите

Уведомление за промяна в Съвета на директорите

Уважаеми Дами и Господа,

След проведено извънредно общо събрание на акционерите на 06.11.2023г. и вписване на 13.11.2023г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, Ви уведомяване за следните промени в Съвета на директорите:

Освободени са като членове на СД – Здравко Стоев и Марин Стоев, като на тяхно място са избрани Тодор Тодоров и Илина Милева.

Дружеството ще се представлява от Ивелина Кирова, в качеството си на изпълнителен директор.