Уведомление за съгласие за сключване на сделка от дъщерно дружество на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК

Уведомление за съгласие за сключване на сделка от дъщерно дружество на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК

На основание чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в рамките на законоустановения срок, Ви уведомяваме, че на 13.05.2021 г., в „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД постъпи искане от дъщерното дружество „Артеа 12“ ЕООД за издаване на одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, придружено с информация относно целесъобразността и съществените условия по сделката по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК и одитиран финансов отчет на дъщерното дружество – за 2020 г.

Към Уведомлението