Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД,ЕИК 121779787

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, а именно:

На 15.12.2021г. е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от COVOTSOS TEXTILES LIMITED- Кипър, за достигнато дялово участие в капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в размер на пряко притежавани 18.88%, с дата на сключване на сделката 08.12.2021г.

 

Уведомление