Уведомление по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви по емисия облигации

Уведомление по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК относно плащане на лихви по емисия облигации

У В Е Д О М Л Е  Н И Е

 по чл.100ц, ал.2 от ЗППЦК  относно плащане на лихви по емисия облигации

 от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787

 

С настоящето уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено третото лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 299 178.08 EUR чрез левовата равностойност от 585 141.47лв.

 

Плащането е извършено на 15.05.2019г. чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2019г.